Odvětví

 • Energetický sektor

  Naše kancelář má bohaté zkušenosti s řadou projektů v oblasti energetiky. Poskytujeme komplexní právní poradenství při výstavbě či obnově energetických zdrojů jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Významnou oblastí naší specializace jsou alternativní zdroje energie, zejména solární energie, bioplynové stanice a vodní elektrárny. Zkušenosti máme rovněž v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

  S oblastí energetiky úzce souvisí specializace našich právníků na investiční projekty a jejich financování.

  Naše klienty rovněž zastupujeme při jednání s Energetickým regulačním úřadem a poskytujeme jim potřebnou právní podporu v licenčním řízení.

 • Obranný a bezpečnostní průmysl

  Oblast obranného průmyslu je specifickým odvětvím, které podléhá zvýšenému dozoru ze strany veřejné správy, a zahrnující jednak zbrojní výrobu a dále obchod s vojenským materiálem včetně zahraničního. Specialisté naší advokátní kanceláře se zaměřují jak na obchodní transakce v oblasti vojenské techniky, zbraní a munice, tak i na problematiku zahraničního obchodu s vojenským materiálem a licenčního řízení prováděného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  Samostatnou kapitolou jsou veřejné zakázky a veřejné soutěže na dodávky vojenského materiálu. Zde našim klientům poskytujeme právní služby spočívající v posuzování zadávacích podmínek a identifikaci rizik, přípravě nabídek, revizi kontraktů a právní podpoře při jednání se zadavateli z oblasti veřejného sektoru. Máme rozsáhlé zkušenosti se sjednáváním spolupráce mezi výrobci a dodavateli vojenské techniky, a to rovněž na mezinárodní úrovni.

 • Informační technologie a telekomunikace

  Informační technologie jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které proniká do mnoha oblastí práva. Perfektní fungování podnikového IT je jedním z klíčových předpokladů úspěchu. Našim klientům proto poskytujeme právní poradenství související jak s nákupem, tak i poskytováním IT produktů a služeb. Právníci naší kanceláře poskytují právní servis související s implementačními projekty, e-commerce, vývojem a licencováním SW a poskytováním služeb informační společnosti včetně zvláštní úpravy odpovědnostních vztahů.

  Telekomunikace jsou dalším vysoce regulovaným odvětvím, které se vyznačuje řadou specifik. V této oblasti poskytujeme služby telekomunikačním operátorům zejména v souvislosti s výstavbou sítí elektronických komunikací, spory mezi operátory a majiteli nemovitostí při umísťování a provozu síťové infrastruktury a smluvního zajištění poskytování služeb elektronických komunikací.

 • Lesnictví

  Naše kancelář poskytuje právní služby významným klientům z oblasti lesnického průmyslu. Právníci naší kanceláře, kteří se na lesnickou výrobu specializují, mají rozsáhlé znalosti českého trhu. Stejně tak ovládají specifickou právní úpravu těžebních a pěstebních činností, produkce dříví, ochrany lesa a myslivosti na úrovni zákonných i podzákonných právních norem.

  Našim klientům z odvětví lesnického průmyslu poskytujeme rovněž související právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek na provádění lesnických činností, včetně obrany proti nesprávnému postupu zadavatele a zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Banky a finanční instituce

  Tým advokátní kanceláře má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právního poradenství předním domácím i zahraničním bankovním a finančním institucím.

  Mezi běžnou agendu advokátní kanceláře patří příprava veškeré právní dokumentace pro finanční produkty včetně zajišťovacích instrumentů. Odborníci z advokátní kanceláře dále poskytují komplexní právní poradenství ve všech oblastech financování, zejména pak v oblastech realitního, projektového, akvizičního a restrukturalizačního financování.

  Věnujeme se i zastupování klientů při správním řízení před Českou národní bankou, kde disponujeme řadou zkušeností s tímto specifickým druhem řízení. Specializovaný tým advokátní kanceláře zajišťuje taktéž právní poradenství při úpadku poskytovatelů finančních služeb.

  Advokátní kancelář má taktéž zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti bankovní regulace, investičních služeb a regulace kolektivního investování.

  V rámci naší právní praxe se rovněž pravidelně setkáváme s problematikou venture capital, private equity, leasingu nemovitých věcí a dalšího majetku.

  Dále se věnujeme oblasti spotřebitelského práva z hlediska bankovní praxe, compliance pro banky a jiné poskytovatele finančních služeb, komplexního řešení work-out situací a řešení klíčových soudních sporů ve všech odvětvích bankovní praxe.

 • Stavebnictví a developerské projekty

  Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva nemovitostí a stavebního práva. Tým naší advokátní kanceláře se specializuje na transakční poradenství v rámci tzv. share deals a asset deals. Zajišťujeme přípravu smluvní dokumentace ve veškerých fázích developerského projektu včetně získání potřebných úředních povolení, zejména pak smluv o dílo včetně smluv dle FIDIC a VOB/B, smluv s architekty, nájemních smluv, smluv v oblastech property management a asset management atd.

  Vedle standardních transakcí v oblasti residential, office a retail máme zkušenosti i s poskytováním právního poradenství v souvislosti se speciálními projekty, jako např. nákupními centry, hypermarkety a hotely.

 • Potravinářský a chemický průmysl

  Tým advokátní kanceláře má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právního poradenství klientům s významným postavením na trhu v oblasti potravinářského a chemického průmyslu.

  Mezi běžnou agendu advokátní kanceláře patří příprava veškeré právní dokumentace související s podnikáním v odvětví potravinářského a chemického průmyslu, a to jak v rámci běžné soukromoprávní agendy, tak i v oblasti veřejnoprávní regulace tohoto podnikatelského sektoru.